Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Φασιανῆς κ. Ἀντώνιος (Παρόπουλος), ἒγγονος μεταναστῶν ἀπό τόν Πόντον εἰς τήν σημερινήν σύγχρονον Τουρκίαν, ἐγεννήθη εἰς Νέαν Ἰερσέην τήν 15ην Ἰανουαρίου 1953. Κατόπιν συμπληρώσεως τῶν ἐγκυκλίων αὐτοῦ σπουδῶν ἐνεγράφη εἰς Κολλέγιον ἀνωτάτης ἐκμαθήσεως ἐκ τοῦ ὁποίου ἀπέκτησε πτυχίον λογιστικῶν, καί ἐν συνεχείᾳ ἐνεγράφη εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἐν Βοστώνῃ, ἐκ τῆς ὁποίας ἀπεφοίτησε τό 1979 λαβών πτυχίον Θεολογίας μετ'ἐπαίνου. Καθ'ὃλην τήν διάρκειαν τῆς φοιτήσεως αὐτοῦ εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν καί ἐπί πλέον διά τέσσαρα περίπου ἒτη μετά τήν ἀποφοίτησιν αὐτοῦ, ἠργάσθη εἰς τό Ἑλληνικόν Κολλέγιον τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Βοστώνης προσφέρων τάς ὑπηρεσίας αὐτοῦ ἐκ διαφόρων θέσεων. Τό ἒτος 1983 ἀνέλαβεν ὡς ὑπο-Διευθυντής τῆς Ἀκαδημίας τοῦ Ἁγίου Βασιλείου (κέντρον παιδικῆς κατοικίας καί μερίμνης εἰς τήν περιοχήν Garrison τῆς Νέας Ὑόρκης), καί ἐν συνεχείᾳ τό 1984 ἀνέλαβε τήν διεύθυνσιν τοῦ Ἐθνικοῦ Τμήματος Κοινοτικῶν Λογιῶν εἰς τά κεντρικά γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ.

Εἰς Διάκονον ἐχειροτονήθη τήν 18ην Αὐγούστου 1985 καί εἰς Πρεσβύτερον τήν 3ην Δεκεμβρίου 1989 ὑπό τοῦ ἀοιδίμου τότε Ἀρχιεπισκόπου Βορείου καί Νοτίου Ἀμερικῆς Ἰακώβου. Ὡς Διάκονος καί ὡς Πρεσβύτερος ὑπηρέτησε παρά τῷ Ἀρχιεπισκόπῳ, ἐξυπηρετῶν συγχρόνως τό Γραφεῖον τῆς Πρωτοσυγκελλίας ὡς Βοηθός Πρωτοσυγκέλλου καί ὡς Διευθυντής τοῦ Προσωπικοῦ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς. Τήν 24ην Φεβρουαρίου 1991 ἒλαβε τό ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου παρά τοῦ ἰδίου ὡς ἂνω Ἀρχιεπισκόπου.

Ἐν συνεχείᾳ μετέβη εἰς Ἑλλάδα διά μεταπτυχιακάς σπουδάς, ὃτε ἐπανελθών εἰς Ἀμερικήν μετά παραμονήν ἑνός ἒτους εἰς Θεσσαλονίκην, διωρίσθη ὡς Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς ἐν Μπρόνξ Νέας Ὑόρκης Ἑλληνορθοδόξου Κοινότητος Ζωοδόχου πηγῆς ἓως τό 1995, ὁπότε ἐπέστρεψεν εἰς τά κεντρικά γραφεῖα τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς καί ἀνέλαβε τόν συντονισμόν τῆς προσεχοῦς ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως τοῦ ἒτους 1996 καί συγχρόνως τά τῆς ἀποχωρήσεως λόγῳ συνταξιοδοτήσεως τοῦ Γέροντος αὐτοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἰακώβου. Κατά τό αὐτό ἒτος διωρίσθη Διευθυντής τοῦ Οἲκου Εὐγηρίας Ἁγίου Μιχαήλ εἰς Yonkers Νέας Ὑόρκης, παραμένων εἰς τήν θέσιν αὐτήν ἓως σήμερον, ἐνῶ παραλλήλως τό 2001 ἀνέλαβε καί ὡς Διευθυντής τοῦ Τμήματος Φιλανθρωπίας τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς καί ὡς Πνευματικός Σύμβουλος τοῦ Τμήματος Κυριῶν Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος (2001-2011).

Τήν 11ην Δεκεμβρίου 2001 ἐξελέγη ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Βοηθός Ἐπίσκοπος παρά τῷ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπῳ Ἀμερικῆς κ. Δημητρίῳ ὑπό τόν τίτλον Φασιανῆς, τῆς χειροτονίας αὐτοῦ εἰς Ἐπίσκοπον πραγματοποιηθείσης τήν 23ην Φεβρουαρίου 2002 ἐν τῷ Ἀρχιεπισκοπικῷ Καθεδρικῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ. Τό 2009 διωρίσθη ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, καί συγχρόνως τό 2010 διωρίσθη μέλος τῆς Γραμματείας τῆς Συνελεύσεως Κανονικῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων Βορείου καί Κεντρικῆς Ἀμερικῆς, ἀσκῶν ἓως σήμερον τά καθήκοντα αὐτοῦ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν ὡς ἂνω θέσεων.

Ονομαστική: 17 Ἰανουαρίου


Members of the Holy Eparchial Synod Members of the Holy Eparchial Synod

His Eminence Archbishop Elpidophoros of America

Consecration date: March 01, 2011
Name day: November 2

His Eminence Metropolitan Methodios of Boston

Consecration date: April 08, 1984
Name day: June 14

His Eminence Metropolitan Isaiah of Denver

Consecration date: May 25, 1986
Name day: May 9

His Eminence Metropolitan Alexios of Atlanta

Consecration date: May 17, 1987
Name day: March 17

His Eminence Metropolitan Nicholas of Detroit

Consecration date: April 03, 1999
Name day: December 6

His Eminence Metropolitan Savas of Pittsburgh

Consecration date: February 02, 2002
Name day: December 5

His Eminence Metropolitan Gerasimos of San Francisco

Consecration date: February 09, 2002
Name day: October 20

His Eminence Metropolitan Nathanael of Chicago

Consecration date: March 17, 2018
Name day: June 11

Auxiliary Bishops of the Greek Orthodox Archdiocese of America Auxiliary Bishops of the Greek Orthodox Archdiocese of America

His Grace Bishop Demetrios of Mokissos

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: December 09, 2006
Name day: October 26

His Grace Bishop Sevastianos of Zela

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: December 17, 2011
Name day: December 18

His Grace Bishop Apostolos of Medeia

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: December 20, 2014
Name day: June 30

His Grace Bishop Joachim of Amissos

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: December 22, 2019
Name day: September 9

His Grace Bishop Spyridon of Amastris

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: November 14, 2020
Name day: December 12

His Grace Bishop Timothy of Hexamilion

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: December 05, 2020
Name day: January 22

His Grace Bishop John of Phocaea

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: December 19, 2020

Retired Metropolitans and Bishops of the Greek Orthodox Archdiocese of America Retired Metropolitans and Bishops of the Greek Orthodox Archdiocese of America

His Eminence Archbishop Demetrios

Consecration date: September 17, 1967
Name day: October 26

His Eminence Metropolitan Spyridon

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: May 01, 1985
Name day: December 12

His Grace Bishop Dimitrios of Xanthos

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: May 30, 1998
Name day: October 26

His Grace Bishop Andonios of Phasiane

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: February 23, 2002
Name day: January 17