Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ντητρόϊτ κ. Νικόλαος (Πισσάρης) ἐγεννήθη ἐν Glens Falls, Ν.Υ. τῶν Η.Π.Α. τό ἔτος 1953, ἔνθα καί διήκουσεν τά ἐγκύκλια γράμματα. Τό 1971 εἰσήχθη εἰς τό Colgate University λαβών τήν ὑποτροφίαν War Memorial Scholarship, ἐξ οὗ ἀπεφοίτησε τό 1975, μέ τήν διάκριση Cum Laude, Bachelors in Art, εἰδικευόμενος εἰς τήν Γαλλικήν Φιλολογίαν καί τάς Κλασσικάς Σπουδάς. Ἀκολούθως εἰσήχθη εἰς τήν Ἑλληνικήν Ὀρθόδοξον Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τῆς πόλεως Brookline Mass, ἀποφοιτήσας τό 1978 μέ βαθμό ἄριστα καί ἐν συνεχείᾳ ἔλαβε τό δίπλωμα Master of Divinity ἐκ τῆς ἰδίας Σχολῆς. Κατόπιν παρηκολούθησε τό πρόγραμμα τῶν μεταπτυχιακῶν σπουδῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν. Ἠργάσθη ἐπί δεκαετίαν ὡς κοινωνικός λειτουργός εἰς τό κέντρον ὑγείας τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου τῆς πόλεως Denver, CO, καί ὑπηρέτησεν ὡς διοικητικός βοηθός τῶν Ἐπισκόπων Δαφνουσίας κ. Φιλίππου, Denver κ. Ἀνθίμου καί Pittsburgh κ. Μαξίμου. Διάκονος ἐχειροτονήθη τήν 6ην Ἰουλίου 1991, ἐνῶ Ἱερεύς ἐχειροτονήθη τήν 13ην Ἰουλίου 1991, λαβών τῇ ἰδίᾳ ἡμέρᾳ τό ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου. Ἀπό τό 1991 ἕως τό 1995 διετέλεσε πρωτοσύγκελλος τῆς Ἐπισκοπῆς Pittsburgh καί ἀπό τό 1995 ἕως τό 1997 διετέλεσε πρωτοσύγκελλος τῆς Ἐπισκοπῆς Detroit, ἐξυπηρετῶν συγχρόνως καί πλείστας ὅσας λειτουργικάς καί πνευματικάς ἀνάγκας τῶν διαφόρων κοινοτήτων. Ἐν συνεχείᾳ διωρίσθῃ Ἱερατικῶς προϊστάμενος τῆς κοινότητος τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τῆς πόλεως Brooklyn, Ν.Υ. καί παράλληλα προσέφερε τάς ὑπηρεσίας του εἰς πολλά τμήματα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, ὅπως εἰς τό Stewardship Commission, εἰς τό Γηροκομεῖον τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, εἰς τό πνευματικόν δικαστήριον καί εἰς τήν φιλόπτωχον ἀδελφότητα τῆς περιφερείας τῆς Ν.Υ. Ἐπίσκοπος τῆς χηρευούσης Ἐπισκοπῆς Detroit ἐξελέγη τήν 13ην Μαρτίου 1999 ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ἡ χειροτονία του ἐτελέσθη τό Σάββατον τοῦ Λαζάρου, 3 Ἀπριλίου 1999, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἐν Brooklyn, Ν.Υ., ἡ δέ ἐνθρόνισίς του ἔλαβε χώραν τήν Κυριακήν τοῦ Θωμᾶ, 18 Ἀπριλίου 1999, εἰς τόν ἐν τῇ πόλει τοῦ Ντητρόϊτ Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. Τόν Νοέμβριον (10-12) 2000 εἶχε τήν μεγάλην τιμήν καί εὐλογίαν νά ὑποδεχθῇ εἰς τήν ἔδραν του τήν Α.Θ.Π. τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον κατά τήν ἱστορικήν Millenium Πατριαρχικήν Ἐπίσκεψιν Αὐτοῦ εἰς τήν Ἐπισκοπήν Ντητρόϊτ, ἥτις καί ἦτο ἡ μόνη Πατριαρχική Ἐπίσκεψις ἐν Ἀμερικῇ. Κατά Δεκέμβριον τοῦ 2002, ἀνυψωθείσης τῆς ἐπαρχίας εἰς τάξιν Μητροπόλεως, ὠνομάσθη Μητροπολίτης Ντρητρόϊτ.

Metropolis of Detroit Website: http://www.detroit.goarch.org/

Ονομαστική: 6 Δεκεμβρίου


Members of the Holy Eparchial Synod Members of the Holy Eparchial Synod

His Eminence Archbishop Elpidophoros of America

Consecration date: March 01, 2011
Name day: November 2

His Eminence Metropolitan Methodios of Boston

Consecration date: April 08, 1984
Name day: June 14

His Eminence Metropolitan Isaiah of Denver

Consecration date: May 25, 1986
Name day: May 9

His Eminence Metropolitan Alexios of Atlanta

Consecration date: May 17, 1987
Name day: March 17

His Eminence Metropolitan Nicholas of Detroit

Consecration date: April 03, 1999
Name day: December 6

His Eminence Metropolitan Savas of Pittsburgh

Consecration date: February 02, 2002
Name day: December 5

His Eminence Metropolitan Gerasimos of San Francisco

Consecration date: February 09, 2002
Name day: October 20

His Eminence Metropolitan Nathanael of Chicago

Consecration date: March 17, 2018
Name day: June 11

Auxiliary Bishops Auxiliary Bishops

His Grace Bishop Demetrios of Mokissos

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: December 09, 2006
Name day: October 26

His Grace Bishop Sevastianos of Zela

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: December 17, 2011
Name day: December 18

His Grace Bishop Apostolos of Medeia

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: December 20, 2014
Name day: June 30

His Grace Bishop Joachim of Amissos

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: December 22, 2019
Name day: September 9

His Grace Bishop Spyridon of Amastris

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: November 14, 2020
Name day: December 12

His Grace Bishop Timothy of Hexamilion

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: December 05, 2020
Name day: January 22

His Grace Bishop Ioannis of Phocaea

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: December 19, 2020

His Grace Athenagoras of Nazianzos

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: June 05, 2021
Name day: July 24

His Grace Bishop Constantine of Sassima

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: October 15, 2022
Name day: May 21

Former Archbishops Former Archbishops

His Eminence Spyridon

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: May 01, 1985
Name day: December 12

His Eminence Demetrios

Consecration date: September 17, 1967
Name day: October 26

Retired Bishops Retired Bishops

His Grace Bishop Dimitrios of Xanthos

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: May 30, 1998
Name day: October 26

His Grace Bishop Andonios of Phasiane

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: February 23, 2002
Name day: January 17