Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἁγίου Φραγκίσκου κ. Γεράσιμος (Μιχαλέας) ἐγεννήθη ἐν Καλαμάτᾳ τῇ 2ᾳ Αὐγούστου 1945, ἔνθα καί ὡλοκλήρωσε τάς ἐγκυκλίους αὐτοῦ σπουδάς. Ἐσπούδασεν εἰς τό Ἑλληνικόν Κολλέγιον καί εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Βοστώνης, ἐκ τῆς ὁποίας διεκρίθη μέ τόν μεταπτυχιακόν τίτλον Μαγίστρου τῆς Θεολογίας καί ἀνέλαβε Ληξίαρχος τοῦ Ἑλληνικοῦ Κολλεγίου καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς. Τήν 16ην Δεκεμβρίου 1979 ἐχειροτονήθη Διάκονος, ἐξυπηρετήσας ἕως τό 1996 ὡς Ἀρχιδιάκονος τοῦ τότε Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Βορείου καί Νοτίου Ἀμερικῆς κ. Ἰακώβου, ὑπηρετῶν συγχρόνως ὡς Κοσμήτωρ τοῦ φοιτητικοῦ σώματος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί τοῦ Ἑλληνικοῦ Κολλεγίου, καί ὡς Πρόεδρος τοῦ προγράμματος Ἐγγραφῶν καί Ἀρχείων (1980-1999). Ἀπεφοίτησεν ἐπιτυχῶς ἐκ τοῦ "Masters of Arts Program" τοῦ Κολλεγίου τῆς Βοστώνης καί ἀνηγορεύθη Διδάκτωρ τῆς Σχολικῆς καί τῆς Συμβουλευτικῆς Ψυχολογίας (1993). Ἐδίδαξεν ἐπί μακρόν χρονικόν διάστημα εἰς τό Ἑλληνικόν Κολλέγιον, καί διετέλεσεν συγχρόνως ἐπί δεκαετίαν Λέκτωρ τοῦ Northeastern Πανεπιστημίου (1985), ἐνῶ διωρίσθη παραλλήλως εἰς τό Τμῆμα Ψυχολογίας τῆς Διευθύνσεως τοῦ Ἰατρικοῦ Κέντρου τῶν Παλαιμάχων Πολεμιστῶν (VA Medical Center) εἰς τήν Βοστώνην ἕως τό 1996. Τό 2000 διωρίσθη Βοηθός τοῦ Προέδρου τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Τιμίου Σταυροῦ Βοστώνης. Ἐδημοσίευσε πολλά ἄρθρα του εἰς θέματα Ψυχολογίας καί Ἀναπτύξεως Νεολαίας, καί εἶναι μέλος τῶν Ἐπιστημονικῶν Συλλόγων Ψυχολογίας καί Συμβουλευτικῆς (American Counseling Association), ὡς καί τοῦ Συλλόγου Ψυχολογίας καί Θρησκείας (Association of Psychology and Religion). Τήν 11ην Νοεμβρίου τοῦ 2001 ἐξελέγη ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Βοηθός Ἐπίσκοπος παρά τῷ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπῳ Ἀμερικῆς κ. Δημητρίῳ, ὑπό τόν τίτλον Κρατείας, καί εὐθύς μετά τήν χειροτονίαν του εἰς Πρεσβύτερον τήν 2αν Φεβρουαρίου, καί εἰς Ἐπίσκοπον τήν 9ην Φεβρουαρίου 2002, διωρίσθη ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς. Τήν 22αν Φεβρουαρίου 2005 ἐξελέγη ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Μητροπολίτης Ἁγίου Φραγκίσκου, ἐν­θρονισθείς εἰς τόν Καθεδρικόν Ναόν τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου ἐν Καλιφορνίᾳ τήν 2αν Ἀπριλίου 2005 ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου.

Metropolis of San Francisco Website: http://sf.goarch.org/

Ονομαστική: 20 Ὀκτωβρίου


Members of the Holy Eparchial Synod Members of the Holy Eparchial Synod

His Eminence Archbishop Elpidophoros of America

Consecration date: March 01, 2011
Name day: November 2

His Eminence Metropolitan Methodios of Boston

Consecration date: April 08, 1984
Name day: June 14

His Eminence Metropolitan Isaiah of Denver

Consecration date: May 25, 1986
Name day: May 9

His Eminence Metropolitan Alexios of Atlanta

Consecration date: May 17, 1987
Name day: March 17

His Eminence Metropolitan Nicholas of Detroit

Consecration date: April 03, 1999
Name day: December 6

His Eminence Metropolitan Savas of Pittsburgh

Consecration date: February 02, 2002
Name day: December 5

His Eminence Metropolitan Gerasimos of San Francisco

Consecration date: February 09, 2002
Name day: October 20

His Eminence Metropolitan Nathanael of Chicago

Consecration date: March 17, 2018
Name day: June 11

Auxiliary Bishops Auxiliary Bishops

His Grace Bishop Demetrios of Mokissos

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: December 09, 2006
Name day: October 26

His Grace Bishop Sevastianos of Zela

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: December 17, 2011
Name day: December 18

His Grace Bishop Apostolos of Medeia

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: December 20, 2014
Name day: June 30

His Grace Bishop Joachim of Amissos

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: December 22, 2019
Name day: September 9

His Grace Bishop Spyridon of Amastris

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: November 14, 2020
Name day: December 12

His Grace Bishop Timothy of Hexamilion

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: December 05, 2020
Name day: January 22

His Grace Bishop Ioannis of Phocaea

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: December 19, 2020

His Grace Athenagoras of Nazianzos

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: June 05, 2021
Name day: July 24

His Grace Bishop Constantine of Sassima

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: October 15, 2022
Name day: May 21

Former Archbishops Former Archbishops

His Eminence Spyridon

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: May 01, 1985
Name day: December 12

His Eminence Demetrios

Consecration date: September 17, 1967
Name day: October 26

Retired Bishops Retired Bishops

His Grace Bishop Dimitrios of Xanthos

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: May 30, 1998
Name day: October 26

His Grace Bishop Andonios of Phasiane

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: February 23, 2002
Name day: January 17