Εὐσέβιος, Ἱερομάρτυς

English Ελληνικά Print

Ιουνίου 22

Ἀπολυτίκιον Ευσεβίου Ιερομάρτυρος

Fourth Tone

Καί τρόπων μέτοχος, καί θρόνων διάδοχος, τών Αποστόλων γενόμενος, τήν πράξιν εύρες Θεόπνευστε, εις θεωρίας επίβασιν, διά τούτο τόν λόγον τής αληθείας ορθοτομών, καί τή πίστει ενήθλησας μέχρις αίματος, Ιερομάρτυς Ευσέβιε, πρέσβευε Χριστώ τώ Θεώ, σωθήναι τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Ευσεβίου Ιερομάρτυρος

Plagal of the Fourth Tone

Τής ευσεβείας κατασπείρας τά διδάγματα, τά τού Αρείου εναπέτεμες ζιζάνια, καί Μαρτύρων τώ στεφάνω κατεκοσμήθης, τόν γάρ Λόγον σύν Πατρί τε καί τώ Πνεύματι, ομοούσιον καί σύνθρονον εκήρυξας, όθεν κράζομεν, χαίροις Πάτερ Ευσέβιε.