Πέμπτη Ε΄ τῶν Νηστειῶν: Ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Κανόνος

english ελληνικά
Print

Απριλίου 18

Κοντάκιον

Plagal of the Second Tone

Ψυχή μου ψυχή μου, ἀνάστα, τι καθεύδεις; τὸ τέλος ἐγγίζει, καὶ μέλλεις θορυβεῖσθαι· ἀνάνηψον οὗν, ἴνα φείστηταί σου Χριστὸς ὁ Θεός, ὁ πανταχοῦ παρών, καὶ τὰ πάντα πληρῶν.

Online Chapel