Τῃ Τρίτῃ της Δ΄ Εβδομάδος

english ελληνικά
Print

Ἀπολυτίκιον

Third Tone

Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια, ἀγαλλιάσθω τὰ ἐπίγεια, ὅτι ἐποίησε κράτος, ἐν βραχίονι αὐτοῦ, ὁ Κύριος, ἐπάτησε τῷ θανάτῳ τὸν θάνατον, πρωτότοκος τῶν νεκρῶν ἐγένετο, ἐκ κοιλίας ᾅδου ἐρρύσατο ἡμᾶς, καὶ παρέσχε τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.

Blessed Feast Day

Share the feast of Τῃ Τρίτῃ της Δ΄ Εβδομάδος with an icon greeting ecard.

Online Chapel