Ἀμώς, Προφήτης

English Ελληνικά Print

Ιουνίου 15

Ἀπολυτίκιον Άμμως Προφήτου

Second Tone

Τού Προφήτου σου Αμώς τήν μνήμην, Κύριε, εορτάζοντες, δι' αυτού σε δυσωπούμεν, Σώσον τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Άμμως Προφήτου

Second Tone

Τήν θεοδώρητον φαίνων ενέργειαν, Προφητικώ αξιώματι έλαμψας, καί πάσι προλέγων τά μέλλοντα, τήν τών ανθρώπων ανόρθωσιν είρηκας, Αμώς ως Προφήτης θεόληπτος.