Κυριακή Δ΄ τοῦ Παραλύτου

english ελληνικά
Εκτύπωση

Κοντάκιον Κυριακή Δ΄ τοῦ Παραλύτου

Third Tone

Τὴν ψυχήν μου Κύριε, ἐν αμαρτίαις παντοίαις, καὶ ἀτόποις πράξεσι, δεινῶς παραλελυμένην, ἔγειρον τῇ θεϊκῇ σου ἐπιστασίᾳ, ὤσπερ καὶ τὸν Παράλυτον, ἤγειρας πάλαι, ἴνα κράζω σεσωσμένος· Οἰκτίρμον δόξα, Χριστέ, τῷ κράτει σου.

Blessed Feast Day

Share the feast of Κυριακή Δ΄ τοῦ Παραλύτου with an icon greeting ecard.

Online Chapel