Ἀκυλίνα Μάρτυς

English Ελληνικά Print

Ιουνίου 13

Ἀπολυτίκιον Ακυλίνης Μάρτυρος

Fourth Tone

Η αμνάς σου Ιησού, κράζει μεγάλη τή φωνή Σέ νυμφίε μου ποθώ, καί σέ ζητούσα αθλώ, καί συσταυρούμαι, καί συνθάπτομαι τώ βαπτισμώ σου, καί πάσχω διά σέ, ως βασιλεύσω συν σοί, καί θνήσκω υπέρ σού, ίνα καί ζήσω εν σοί αλλ' ως θυσίαν άμωμον, προσδέχου τήν μετά πόθου τυθείσάν σοι, Αυτής πρεσβείαις, ως ελεήμων σώσον τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Ακυλίνης Μάρτυρος

Third Tone

Ραντισμοίς αιμάτων σου, καθηγνισμένην παρθένε, καί Μαρτύρων στέμμασι, σέ Ακυλίνα στεφθείσαν, δέδωκε, τοίς εν ανάγκαις τών νοσημάτων, ίασιν, καί σωτηρίαν ο σός νυμφίος, τοίς προστρέχουσιν εν πίστει, Χριστός ο βρύων ζωήν αιώνιον.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἀκυλίνα Μάρτυς with an icon greeting ecard.