Ὀνούφριος Ὅσιος

English Ελληνικά Print

Ιουνίου 12

Ἀπολυτίκιον Ονουφρίου Οσίου

First Tone

Τής ερήμου πολίτης, καί εν σώματι Άγγελος, καί θαυματουργός ανεδείχθης, θεοφόρε Πατήρ ημών Ονούφριε, νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβών, θεραπεύεις τούς νοσούντας, καί τάς ψυχάς τών πίστει προστρεχόντων σοι, Δόξα τώ δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τώ σέ στεφανώσαντι, δόξα τώ ενεργούντι διά σού πάσιν ιάματα.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ὀνούφριος Ὅσιος with an icon greeting ecard.