Μάρτυς Ρωμανὸς

english ελληνικά
Print

Νοεμβρίου 18

Ἀπολυτίκιον Μάρτυς Ρωμανὸς

Fourth Tone

Ο Μάρτυς σου Κύριε, έν τή αθλήσει αυτού, τό στέφος εκομίσατο τής αφθαρσίας, εκ σού τού Θεού ημών, έχων γάρ τήν ισχύν σου, τούς τυράννους καθείλεν, έθραυσε καί δαιμόνων, τά ανίσχυρα θράση, αυτού ταίς ικεσίαις Χριστέ, σώσον τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Μάρτυς Ρωμανὸς

Fourth Tone

Ως αστερα μέγιστον, η Εκκλησία, Ρωμανέ πανεύφημε, σέ κεκτημένη αληθώς, φωταγωγείται τοίς άθλοις σου, τήν φωτοφόρον δοξάζουσα μνήμην σου.

Blessed Feast Day

Share the feast of Μάρτυς Ρωμανὸς with an icon greeting ecard.

Online Chapel