Our Righteous Father Alkeisonus, Metropolitan of Nicopolis; Old Epirus

September 28