Μάρτυς Ἀριάδνη

english ελληνικά
Εκτύπωση

Σεπτεμβρίου 18

Ἀπολυτίκιον Μάρτυς Ἀριάδνη

Fourth Tone

Τή τού Χριστού κυβερνωμένη παλάμη, ουκ εδουλώθης τήν ψυχήν Αριάδνη, αλλ' ελευθέρα γνώμη ηνδραγάθησας, πάσαν γάρ επίνοιαν, τού εχθρού καθελούσα, στέφος χαριτόπλοκον, εκ Θεού εκομίσω, όν εκδυσώπει Μάρτυς εκτενώς, ελεηθήναι, τούς σέ μακαρίζοντας.

Κοντάκιον Μάρτυς Ἀριάδνη

Third Tone

Τής ζωής ποθήσασα, τήν ζωοπάροχον πέτραν, ακλινής διέμεινας, τή τού δολίου μανία, πέτρα δέ, διαρρεγεισά σε δεξαμένη, ήρμοσε, τώ αθανάτω Μάρτυς νυμφίω, όν δυσώπει Αριάδνη, ημίν δοθήναι πταισμάτων άφεσιν.

Blessed Feast Day

Share the feast of Μάρτυς Ἀριάδνη with an icon greeting ecard.

Online Chapel