Μάρτυς Ἀριάδνη

English Ελληνικά Print

Σεπτεμβρίου 18

Apolytikion of Martyr Ariadne

Fourth Tone

Τή τού Χριστού κυβερνωμένη παλάμη, ουκ εδουλώθης τήν ψυχήν Αριάδνη, αλλ' ελευθέρα γνώμη ηνδραγάθησας, πάσαν γάρ επίνοιαν, τού εχθρού καθελούσα, στέφος χαριτόπλοκον, εκ Θεού εκομίσω, όν εκδυσώπει Μάρτυς εκτενώς, ελεηθήναι, τούς σέ μακαρίζοντας.

Kontakion of Martyr Ariadne

Third Tone

Τής ζωής ποθήσασα, τήν ζωοπάροχον πέτραν, ακλινής διέμεινας, τή τού δολίου μανία, πέτρα δέ, διαρρεγεισά σε δεξαμένη, ήρμοσε, τώ αθανάτω Μάρτυς νυμφίω, όν δυσώπει Αριάδνη, ημίν δοθήναι πταισμάτων άφεσιν.