Ἰσαάκιος, Μάρτυς Δαλμάτων

English Ελληνικά Print

Μαίου 30

Ἀπολυτίκιον Ισαακίου Μάρτυρος Δαλμάτων

Plagal of the Fourth Tone

Εν σοί Πάτερ ακριβώς διεσώθη τό κατ' εικόνα, λαβών γάρ τόν σταυρόν, ηκολούθησας τώ Χριστώ καί πράττων εδίδασκες, υπεροράν μέν σαρκός, παρέρχεται γάρ, επιμελείσθαι δέ ψυχής πράγματος αθανάτου. Διό καί μετά Αγγέλων συναγάλλεται, Όσιε Ισαάκιε τό πνεύμά σου.

Κοντάκιον Ισαακίου Μάρτυρος Δαλμάτων

Plagal of the Fourth Tone

Ώς τών Οσίων ακριβέστατον υπόδειγμα, καί ευσεβείας πρακτικώτατον εκφάντορα, ανυμνούμεν σε οι δούλοι σου θεοφόρε. Αλλ' ως χάριτος τής θείας καταγώγιον, ναούς έγασαι ημάς φωτός τού Πνεύματος, τούς βοώντας σοι, χαίροις Πάτερ Ισαάκιε.