Θεοδότη ή Παρθένος

English Ελληνικά Print

Ἀπολυτίκιον Θεοδότη ή Παρθένος

First Tone

Ως δώρον εκλεκτόν, Θεοδότη θεόφρον, προσήγαγες Θεώ, τούς ενθέους βλαστούς σου, σύν τούτοις γάρ ηγώνισαι, ιερώς εναθλήσασα, μεθ' ών πρέσβευε, υπέρ ημών τώ Κυρίω, δούναι άφεσιν, αμαρτιών ημίν πάσι, καί βίου διόρθωσιν.

Κοντάκιον Θεοδότη ή Παρθένος

Fourth Tone

Ως μητέρα βλέποντες ευφραινομένην, επί τέκνοις σήμερον τήν Θεοδότην τήν σεμνήν, ταύτης τήν άθλησιν μέλψωμεν, τόν στεφοδότην Χριστόν μεγαλύνοντες.

Blessed Feast Day

Share the feast of Θεοδότη ή Παρθένος with an icon greeting ecard.