Μάρτυρος Εὐτυχοῦς, Ἐπισκόπου Μελιτινῆς

english ελληνικά
Print

Μαίου 28

Ἀπολυτίκιον Μάρτυρος Εὐτυχοῦς, Ἐπισκόπου Μελιτινῆς

Fourth Tone

Καί τρόπων μέτοχος, καί θρόνων διάδοχος, τών Αποστόλων γενόμενος, τήν πράξιν εύρες Θεόπνευστε, εις θεωρίας επίβασιν, διά τούτο τόν λόγον τής αληθείας ορθοτομών, καί τή πίστει ενήθλησας μέχρις αίματος, Ιερομάρτυς Μάρτυρος Εὐτυχοῦς, Ἐπισκόπου Μελιτινῆς, πρέσβευε Χριστώ τώ Θεώ, σωθήναι τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Μάρτυρος Εὐτυχοῦς, Ἐπισκόπου Μελιτινῆς

Second Tone

Τής Εκκλησίας στερρώς προϊστάμενος, υπέρ αυτής τήν ψυχήν Πάτερ τέθεικας, ήν νυν απαρέγκλιτον φύλαττε, τοίς ευσεβείας τοίς δόγμασιν Ὄσιε, αυτής γάρ Ευτυχές εδραίωμα.

Blessed Feast Day

Share the feast of Μάρτυρος Εὐτυχοῦς, Ἐπισκόπου Μελιτινῆς with an icon greeting ecard.

Online Chapel