Εὕρεσις Κεφαλῆς Τιμίου Προδρόμου

English Ελληνικά Print

Μαίου 25

Apolytikion of 3rd Discovery of the Head of the Forerunner

Fourth Tone

Ὡς θεῖον θησαύρισμα, ἐγκεκρυμμένον τὴ γῆ, Χριστὸς ἀπεκάλυψε, τὴν Κεφαλήν σου ἡμῖν, Προφήτα καὶ Πρόδρομε, πάντες οὖν συνελθόντες, ἐν τῇ ταύτη εὑρέσει, ἄσμασι θεηγόροις, τὸν Σωτήρα ὑμνοῦμεν, τὸν σώζοντα ἡμᾶς ἐκ φθορᾶς ταὶς ἱκεσίαις σου.

Kontakion of 3rd Discovery of the Head of the Forerunner

Second Tone

Προφήτα Θεου, καί Πρόδρομε τής χάριτος, τήν Κάραν τήν σήν, ως ρόδον Ιερώτατον, εκ τής γής ευράμενοι, τάς ιάσεις πάντοτε λαμβάνομεν, καί γάρ πάλιν ως πρότερον, εν κόσμω κηρύττεις τήν μετάνοιαν.

Blessed Feast Day

Share the feast of Εὕρεσις Κεφαλῆς Τιμίου Προδρόμου with an icon greeting ecard.