Ἄννα ἡ Δικαία, μήτηρ τοῦ Σαμουήλ ὁ Προφητής

english ελληνικά
Print

Δεκεμβρίου 9

Κοντάκιον Ἄννα ἡ Δικαία

Second Tone

Εγκαινισμόν εν ταίς καρδίαις Πνεύματος, καί φωτισμόν εν τοίς εγκάτοις καίνισον, τοίς εν πίστει εκτελούσι τά Εγκαίνια, τού οϊκου καί Ναού σου ού ηυδόκησας, κτισθήναι εν τώ σώ θείω ονόματι, ο μόνος εν Αγίοις δοξαζόμενος.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἄννα ἡ Δικαία, μήτηρ τοῦ Σαμουήλ ὁ Προφητής with an icon greeting ecard.

Online Chapel