Nathaniel of Nitria & Pinouphrios of Egypt, the Righteous

November 27