Ὀρέστης Μάρτυς

English Ελληνικά Print

Νοεμβρίου 10

Apolytikion of Martyr Orestes

First Tone

Χριστόν ομολογήσας επί τών ασεβούντων, ειδωλομανίας τό θράσος καθείλες Αθλοφόρε, καί δόξης εγένου κοινωνός, αγώνας πολυτρόπους ενεγκών, διά τουτό σε Ορέστα ως νικητήν, τιμωντές σοι εκβοώμεν, δόξα τώ παρασχόντι σοι ισχύν, δόξα τώ σέ στεφανώσαντι, δόξα τώ ενεργούντι διά σού, πάσιν ιάματα.

Kontakion of Martyr Orestes

Second Tone

Τό εν αθλήσει σου Μάρτυς αήττητον, ο αθλοθέτης Χριστός προσδεξάμενος, ζωής σοι τόν στέφανον δέδωκε, καί ιαμάτων τήν θείαν ενέργειαν, Ορέστα, ο μόνος φιλάνθρωπος.