Ὀρέστης Μάρτυς

english ελληνικά
Print

Νοεμβρίου 10

Ἀπολυτίκιον Ορεστίου Μάρτυρος

First Tone

Χριστόν ομολογήσας επί τών ασεβούντων, ειδωλομανίας τό θράσος καθείλες Αθλοφόρε, καί δόξης εγένου κοινωνός, αγώνας πολυτρόπους ενεγκών, διά τουτό σε Ορέστα ως νικητήν, τιμωντές σοι εκβοώμεν, δόξα τώ παρασχόντι σοι ισχύν, δόξα τώ σέ στεφανώσαντι, δόξα τώ ενεργούντι διά σού, πάσιν ιάματα.

Κοντάκιον Ορεστίου Μάρτυρος

Second Tone

Τό εν αθλήσει σου Μάρτυς αήττητον, ο αθλοθέτης Χριστός προσδεξάμενος, ζωής σοι τόν στέφανον δέδωκε, καί ιαμάτων τήν θείαν ενέργειαν, Ορέστα, ο μόνος φιλάνθρωπος.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ὀρέστης Μάρτυς with an icon greeting ecard.

Online Chapel