Ματρώνης Χιοπολίτιδος

english ελληνικά
Print

Οκτωβρίου 20

Ἀπολυτίκιον Ματρώνης Χιοπολίτιδος

Third Tone

Χριστού τοίς ίχνεσιν, ακολουθήσασα, κόσμου τερπνότητα, Οσία έλιπες, καί εμιμήσω εν σαρκί, Αγγέλων τήν πολιτείαν, όθεν ταίς τού Πνεύματος, δωρεαίς κατεφαίδρυνας, τήν ενεγκαμένην σε, νήσον Χίον πανεύφημε, διό χαρμονικώς εκβοά σοι, χαίροις Ματρώνα πανολβία.

Κοντάκιον Ματρώνης Χιοπολίτιδος

Third Tone

Ουδαμώς τό θηλύ σοι εμποδών ώφθη Ματρώνα, προς τούς υπέρ άνθρωπον, αγώνας όντως καί άθλους, ήσχυνας, διό τόν μέγαν νού θεοφόρε, εύφρανας, το γυναικείον μεγάλως γένος, τό εκείνου ταίς σαίς νίκαις, προσαφελούσα τής ήττης όνειδος.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ματρώνης Χιοπολίτιδος with an icon greeting ecard.

Online Chapel