Μνήμη τών ἐγκαινίων τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστού ημῶν Ἀναστάσεως

english ελληνικά
Εκτύπωση

Σεπτεμβρίου 13

Ἀπολυτίκιον Ἐγκαινίων τοῦ ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως

Fourth Tone

Ως τού άνω στερεώματος τήν ευπρέπειαν, καί τήν κάτω συναπέδειξας ωραιότητα, τού αγίου σκηνώματος τής δόξης σου Κύριε, Κραταίωσον αυτό εις αιώνα αιώνος, καί πρόσδεξαι ημών, τάς εν αυτώ απαύστως προσαγομένας σοι δεήσεις, πρεσβείαις τής Θεοτόκου, η πάντων ζωή καί ανάστασις.

Κοντάκιον Ἐγκαινίων τοῦ ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως

Fourth Tone

Ουρανός πολύφωτος η Εκκλησία, ανεδείχθη άπαντας, φωταγωγούσα τούς πιστούς, εν ώ εστώτες κραυγάζομεν, Τούτον τόν οίκον, στερέωσον Κύριε.

Online Chapel