Ἀνδρόνικος και Ἰουνίας

English Ελληνικά Print

Μαίου 17

Ανάγνωσμα

Οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι Ἀνδρόνικος καὶ Ἰουνία συγκαταλέγονται ἀνάμεσα στοὺς ἑβδομήκοντα Ἀποστόλους τοῦ Κυρίου μας, τοὺς ὁποίους ἑορτάζουμε στὶς 4 Ἰανουαρίου.

Ἀπολυτίκιον Ανδρονίκου και Ιουνίας

Third Tone

Απόστολοι Άγιοι, πρεσβεύσατε τώ ελεήμονι Θεώ ίνα πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταίς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Ανδρονίκου και Ιουνίας

Second Tone

Ως ευκλεείς, τών Αποστόλων σύναυλοι, καί αληθείς, τού Ιησού διάκονοι, τής αυτού συγκαταβάσεως, ιεροφάντορες εδείχθητε, τήν χάριν γάρ τού Πνεύματος δεξάμενοι, Ανδρόνικε καί Ιουνία ένδοξε, ως λύχνοι τοίς πέρασιν εφάνατε.