Ανακομιδή Λειψάνων Αγίου Αρσενίου

English Ελληνικά Print

Αυγούστου 18

Apolytikion of Relics of St. Arsenius

Fourth Tone

Οσίων τήν άσκησιν, δι' εναρέτου ζωής, ενθέως εζήλωσας, εν τοίς εσχάτοις καιροίς, Αρσένιε Όσιε, σύ γάρ εν νήσω Πάρω, ισαγγέλως ασκήσας, είληφας οθρανόθεν, τών θαυμάτων τήν χάριν, παρέχων τοίς σέ τιμώσι, χάριν καί έλεος.

Kontakion of Relics of St. Arsenius

Plagal of the Fourth Tone

Ώς τών Οσίων μιμητήν καί ισοστάσιον, καί τού Σωτήρος ενθεώτατον θεράποντα, ανυμνούμέν σε οί παίδές σου θεοφόρε. Αλλ' ώς έμπλεως χαρίτων τών τού Πνεύματος, δίδου πάντοτε τήν χάριν σου τήν άφθονον, τοίς βοώσί σοι, χαίροις Πάτερ Αρσένιε.