Πρόοδος τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ

English Ελληνικά Print

Αυγούστου 1

Ἀπολυτίκιον Πρόοδος τοῦ τιμίου Σταυροῦ

First Tone

Σώσον Κύριε τόν λαόν σου καί ευλόγησον τήν κληρονομίαν σου, νίκας τοίς Βασιλεύσι κατά βαρβάρων δωρούμενος καί τό σόν φυλάττων διά τού Σταυρού σου πολίτευμα.

Κοντάκιον Πρόοδος τοῦ τιμίου Σταυροῦ

Fourth Tone

Ο υψωθείς εν τώ Σταυρώ εκουσίως, τή επωνύμω σου καινή πολιτεία, τούς οικτιρμούς σου δώρησαι, Χριστέ ο Θεός, Εύφρανον εν τή δυνάμει σου, τούς πιστούς Βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτοίς, κατά τών πολεμίων, τήν συμμαχίαν έχοιεν τήν σήν, όπλον ειρήνης, αήττητον τρόπαιον.

Blessed Feast Day

Share the feast of Πρόοδος τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ with an icon greeting ecard.