Πελαγίας της Τηνίας

English Ελληνικά Print

Ἀπολυτίκιον Πελαγίας της Τηνίας

Fourth Tone

Αμέμπτως εβίωσας, εν εγκρατεία πολλή, καί κόποις ασκήσεως, καί εν αγάπη θερμή, Πελαγία θεόληπτε, όθεν τήν Θεοτόκον, επαλλήλως κατείδες, μηνύουσάν σοι Εικόνος, τήν ανεύρεσιν ταύτης, η πρέσβευε Οσία, υπέρ τών τιμώτων σε.

Κοντάκιον Πελαγίας της Τηνίας

First Tone

Ζωήν θεοφιλή, διανύσασα Μήτερ, ασκήσει αρετών, καί ηθών ευκοσμία, θεράπαινα πέφηνας, τής Αγνής Θεομήτορος. Όθεν χαίρουσα, Κεχροβουνίου η Μάνδρα, μακαρίζει σε, ώ Πελαγία θεόφρον, τιμώσα τήν Κάραν σου.

Blessed Feast Day

Share the feast of Πελαγίας της Τηνίας with an icon greeting ecard.