Πελαγίας της Τηνίας

English Ελληνικά Print

Ιουλίου 23

Apolytikion of Pelagia of Tinos

Fourth Tone

Αμέμπτως εβίωσας, εν εγκρατεία πολλή, καί κόποις ασκήσεως, καί εν αγάπη θερμή, Πελαγία θεόληπτε, όθεν τήν Θεοτόκον, επαλλήλως κατείδες, μηνύουσάν σοι Εικόνος, τήν ανεύρεσιν ταύτης, η πρέσβευε Οσία, υπέρ τών τιμώτων σε.

Kontakion of Pelagia of Tinos

First Tone

Ζωήν θεοφιλή, διανύσασα Μήτερ, ασκήσει αρετών, καί ηθών ευκοσμία, θεράπαινα πέφηνας, τής Αγνής Θεομήτορος. Όθεν χαίρουσα, Κεχροβουνίου η Μάνδρα, μακαρίζει σε, ώ Πελαγία θεόφρον, τιμώσα τήν Κάραν σου.