Τερέντιος, Ἱερομάρτυς Ικονίου

English Ελληνικά Print

Ιουνίου 21

Ἀπολυτίκιον Τερέντιος, Ἱερομάρτυς Ικονίου

Fourth Tone

Καί τρόπων μέτοχος, καί θρόνων διάδοχος, τών Αποστόλων γενόμενος, τήν πράξιν εύρες Θεόπνευστε, εις θεωρίας επίβασιν, διά τούτο τόν λόγον τής αληθείας ορθοτομών, καί τή πίστει ενήθλησας μέχρις αίματος, Ιερομάρτυς Τερέντιε, πρέσβευε Χριστώ τώ Θεώ, σωθήναι τάς ψυχάς ημών.