Προεόρτος τῆς Πρόοδου τοῦ Τιμίου Σταυρού

english ελληνικά
Print

Ιουλίου 31

Ἀπολυτίκιον Πρόοδος Τιμίου Σταυρού

First Tone

Σώσον Κύριε τόν λαόν σου καί ευλόγησον τήν κληρονομίαν σου, νίκας τοίς Βασιλεύσι κατά βαρβάρων δωρούμενος καί τό σόν φυλάττων διά τού Σταυρού σου πολίτευμα.

Κοντάκιον Πρόοδος Τιμίου Σταυρού

Second Tone

Ως θεία λαμπάς, προέρχεται τοίς πέρασι, Χριστού ο Σταυρός, δι' ού ζωή δεδώρηται, προσέλθωμεν ούν άνθρωποι, καί ρυφθώμεν τούτου τή χάριτι, ο γάρ εν τούτω προσπαγείς, παρέχει τοίς πάσιν, ιλασμόν καί ζωήν.

Blessed Feast Day

Share the feast of Προεόρτος τῆς Πρόοδου τοῦ Τιμίου Σταυρού with an icon greeting ecard.

Online Chapel