Προεόρτος τῆς Πρόοδου τοῦ Τιμίου Σταυρού

English Ελληνικά Print

Ιουλίου 31

Apolytikion of Forefeast of the Holy Cross

First Tone

Σώσον Κύριε τόν λαόν σου καί ευλόγησον τήν κληρονομίαν σου, νίκας τοίς Βασιλεύσι κατά βαρβάρων δωρούμενος καί τό σόν φυλάττων διά τού Σταυρού σου πολίτευμα.

Kontakion of Forefeast of the Holy Cross

Second Tone

Ως θεία λαμπάς, προέρχεται τοίς πέρασι, Χριστού ο Σταυρός, δι' ού ζωή δεδώρηται, προσέλθωμεν ούν άνθρωποι, καί ρυφθώμεν τούτου τή χάριτι, ο γάρ εν τούτω προσπαγείς, παρέχει τοίς πάσιν, ιλασμόν καί ζωήν.

Blessed Feast Day

Share the feast of Προεόρτος τῆς Πρόοδου τοῦ Τιμίου Σταυρού with an icon greeting ecard.