Παρασκευή Ὁσιομάρτυς

English Ελληνικά Print

Ιουλίου 26

Ἀπολυτίκιον Παρασκευής Οσιομάρτυρος

First Tone

Τήν σπουδήν σου τή κλήσει κατάλληλον, εργασαμένη φερώνυμε, τήν ομώνυμόν σου πίστιν εις κατοικίαν κεκλήρωσαι, Παρασκευή αθλοφόρε, όθεν προχέεις ιάματα, καί πρεσβεύεις υπέρ τών ψυχών ημών.

Blessed Feast Day

Share the feast of Παρασκευή Ὁσιομάρτυς with an icon greeting ecard.