Παρασκευή Ὁσιομάρτυς

English Ελληνικά Print

Ἀπολυτίκιον Παρασκευής Οσιομάρτυρος

First Tone

Τήν σπουδήν σου τή κλήσει κατάλληλον, εργασαμένη φερώνυμε, τήν ομώνυμόν σου πίστιν εις κατοικίαν κεκλήρωσαι, Παρασκευή αθλοφόρε, όθεν προχέεις ιάματα, καί πρεσβεύεις υπέρ τών ψυχών ημών.

Κοντάκιον Παρασκευής Οσιομάρτυρος

Fourth Tone

Τόν ναόν σου πάνσεμνε, ως ιατρείον ψυχικόν ευράμενοι, εν τουτώ πάντες οι πιστοί, μεγαλοφώνως τιμώμέν σε, Οσιομάρτυς Παρασκευή αοίδιμε.

Blessed Feast Day

Share the feast of Παρασκευή Ὁσιομάρτυς with an icon greeting ecard.