Παρθενομάρτυρος Μαρκέλλης τῆς Χιοπολίτιδος

English Ελληνικά Print

Ἀπολυτίκιον Μαρκέλλης παρθενομάρτυρος

First Tone

Τής αγνείας τό ρόδον καί τής Χίου τό βλάστημα, τήν αγίαν Μαρκέλλαν εν ωδαίς ευφημήσωμεν, τμηθείσα γάρ χειρί τή πατρική, ως φύλαξ εντολών τών τού Χριστού, ρώσιν νέμει καί κενδύνων απαλλαγήν, τοίς πρός αυτήν κραυγάζουσι, δόξα τώ δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τώ σέ θαυμαστώσαντι, δόξα τώ ενεργούντι διά σου, πασιν ιάματα.

Κοντάκιον Μαρκέλλης παρθενομάρτυρος

Third Tone

Η λαμπρά σου άθλησις, ώ καλλιμάρτυς Μαρκέλλα, τών πιστών εφαίδρυνε, τάς διανοίας ενθέως, θάνατον, τού ζήν ανόμως προκρίνειν πάντας, πείθουσα, καί γάρ ετμήθης ξίφει τήν κάραν, σύν μαστοίς υπό πατρώας, χειρός ώ δράμα, υπέρ τού νόμου Χριστού.

Blessed Feast Day

Share the feast of Παρθενομάρτυρος Μαρκέλλης τῆς Χιοπολίτιδος with an icon greeting ecard.