40 Μάρτυρες ἐν Σεβαστείᾳ

english ελληνικά
Print

Μαρτίου 9

Ἀπολυτίκιον Τωνεν Σεβαστεία 40 Μαρτύρων

First Tone

Τὰς ἀλγηδόνας τῶν Ἁγίων, ἃς ὑπὲρ σοῦ ἔπαθον, δυσωπήθητι, Κύριε, καὶ πάσας ἡμῶν τὰς ὀδύνας, ἴασαι φιλάνθρωπε, δεόμεθα.

Κοντάκιον Τωνεν Σεβαστεία 40 Μαρτύρων

Plagal of the Second Tone

Πάσαν στρατιαν τού κόσμου καταλιπόντες, τώ εν ουρανοίς Δεσπότη προσεκολλήθητε, Αθλοφόροι Κυρίου Τεσσαράκοντα, διά πυρός γάρ καί ύδατος, διελθόντες μακάριοι, επαξίως εκομίσασθε, δόξαν εκ τών ουρανών, καί στεφάνων πληθυν.

Blessed Feast Day

Share the feast of 40 Μάρτυρες ἐν Σεβαστείᾳ with an icon greeting ecard.

Online Chapel