Ὁσίου Λουκᾶ, τοῦ ἐν Στειρίῳ τῆς Ἑλλάδος ἀσκήσαντος

english ελληνικά
Εκτύπωση

Φεβρουαρίου 7

Ἀπολυτίκιον Ὅσιος Λουκᾶς

First Tone

Τῆς Ἑλλάδος τὸ κλέος καὶ τῶν Ὸσίων τὸ καύχημα, καὶ τὸν τοῦ Στειρίου φωστῆρα, καὶ οἰκήτορα ὅσιον, τιμήσωμεν ᾀσμάτων ἐν ᾠδαῖς, Λουκᾶν τὸν θεοφόρον εὐσεβῶς. Τᾠ Χριστᾠ γὰρ οἰκειοῦται διὰ παντός, τοὺς πίστει ἀνακράζοντας - δόξα τᾠ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τᾠ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τᾠ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ, πᾶσιν ἰάματα.

Κοντάκιον Ὅσιος Λουκᾶς

Plagal of the Fourth Tone

Ο εκλεξάμενος Θεός πρό τού πλασθήναί σε, εις ευαρέστησιν αυτού, οίς οίδε κρίμασι, προσλαβόμενος εκ μήτρας καθαγιάζει, καί οικείον εαυτού δούλον δεικνύει σε, κατευθύνων σου Λουκά τά διαβήματα, ο φιλάνθρωπος, ώ νύν χαίρων παρίστασαι.

Online Chapel