Προεόρτια Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου

english ελληνικά
Print

Φεβρουαρίου 1

Ἀπολυτίκιον Προεόρτια Υπαπαντής του Κυρίου

First Tone

Ουράνιος χορός, ουρανίων αψίδων, προκύψας επί γής, καί φερόμενον βλέπων, ως βρέφος υπομάζιον, πρός ναόν τόν πρωτότοκον, πάσης κτίσεως, υπό Μητρός απειράνδρου, προεόρτιον, νύν σύν ημίν μελωδούσι, φρικτώς εξιστάμενοι.

Κοντάκιον Προεόρτια Υπαπαντής του Κυρίου

Fourth Tone

῾Ως ἀγκάλας σήμερον, πιστοὶ καρδίας, ἐφαπλοῦντες δέξασθε, καθαρωτάτῳ λογισμῷ, ἐπιδημοῦντα τὸν Κύριον, προεορτίους αἰνέσεις προσᾴδοντες

Blessed Feast Day

Share the feast of Προεόρτια Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου with an icon greeting ecard.

Online Chapel