Προεόρτια Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου

English Ελληνικά Print

Φεβρουαρίου 1

Apolytikion of Forefeast of the Meeting of the Lord

First Tone

Ουράνιος χορός, ουρανίων αψίδων, προκύψας επί γής, καί φερόμενον βλέπων, ως βρέφος υπομάζιον, πρός ναόν τόν πρωτότοκον, πάσης κτίσεως, υπό Μητρός απειράνδρου, προεόρτιον, νύν σύν ημίν μελωδούσι, φρικτώς εξιστάμενοι.

Kontakion of Forefeast of the Meeting of the Lord

Fourth Tone

῾Ως ἀγκάλας σήμερον, πιστοὶ καρδίας, ἐφαπλοῦντες δέξασθε, καθαρωτάτῳ λογισμῷ, ἐπιδημοῦντα τὸν Κύριον, προεορτίους αἰνέσεις προσᾴδοντες

Blessed Feast Day

Share the feast of Προεόρτια Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου with an icon greeting ecard.