Ὁσία Δομνίκη Κωνσταντινουπόλεως

English Ελληνικά Print

Ιανουαρίου 8

Ανάγνωσμα

Ἡ Ὁσία Δομνίκη ἔζησε κατὰ τὴν ἐποχὴ τῶν αὐτοκρατόρων Θεοδοσίου τοῦ Μεγάλου (379 – 395 μ.Χ.), Λέοντος A’ (457 – 474 μ.Χ.) καὶ Ζήνωνος (474 – 475 μ.Χ.). Καταγόταν ἀπὸ τὴν Καρθαγένη (Νέα Καρχηδόνα) τῆς Ἱσπανίας. Κατὰ τὴν θεία οἰκονομία πῆγε στὴν Κωνσταντινούπολη, τὸ 384 μ.Χ., μαζὶ μὲ ἄλλες τέσσερις παρθένες, τὴ Δωροθέα, τὴν Εὐανθία, τὴ Νόννα καὶ τὴν Τιμοθέα καὶ ὕστερα ἀπὸ θεία ἀποκάλυψη βαπτίσθηκαν ὑπὸ τοῦ Πατριάρχου Νεκταρίου.Ἡ Ὁσία Δομνίκη ἀκολούθησε τὸ μοναχικὸ βίο καὶ ἐκγύμνασε τὸν ἑαυτό της πνευματικὰ μὲ σκληροὺς καὶ πολλοὺς κόπους. Ἀφοῦ ἔφθασε στὴ θέωση καὶ ἀξιώθηκε νὰ κάνει θαύματα καὶ νὰ διακρίνει τὰ μέλλοντα, ἡ φήμη τῆς ἀρετῆς της ἔγινε γνωστὴ καὶ ἐπέσυρε τὴν προσοχὴ τοῦ αὐτοκράτορα Θεοδοσίου (408 – 450 μ.Χ.) καὶ τῆς βασίλισσας, οἱ ὁποῖοι τὴν ἐπισκέπτονταν καὶ τῆς παρεχώρησαν τὸν τόπο καὶ τὰ μέσα προκειμένου νὰ ἀνεγείρει Μονὴ ἀφιερωμένη στὸν Ἅγιο Ζαχαρία. Ἐκεῖ ἡ Ὁσία Δομνίκη ἔζησε θεοφιλῶς καὶ κοιμήθηκε μὲ εἰρήνη σὲ μεγάλη ἡλικία.

Ἀπολυτίκιον Ὁσία Δομνίκη Κωνσταντινουπόλεως

Fourth Tone

Αγάπη τή κρείττονι, καταυγασθείσα τόν νούν, ασκήσει εξέλαμψας, ώσπερ λαμπάς φαεινή, Δομνίκα πανεύφημε, όθεν Μοναζουσών σε, οδηγόν φωτοφόρον, έδειξεν ο Δεσπότης, διά βίου καί λόγου. Ώ πρέσβευε θεοφόρε, σώζεσθαι άπαντας.

Κοντάκιον Ὁσία Δομνίκη Κωνσταντινουπόλεως

First Tone

Χορείαν ευκλεή, σεμνοτάτων παρθένων, δι' έργων καί σοφών διδαγμάτων, ενθέως ωδήγησας, πρός παστάδα ακήρατον, ένθα πέφυκε, ζωής τό ξύλον Δομνίκα, δι' ού ζώωσον, τήν νεκρωθείσαν ψυγήν μου, Οσία θεόληπτε.