Ἀνυσία Ὁσιομάρτης

English Ελληνικά Print

Δεκεμβρίου 30

Ἀπολυτίκιον Ανυσίας Οσιομάρτυρος

Fourth Tone

Οσίως ανύσασα, τών αρετών τήν οδόν, τώ Λόγω νενύμφευσαι, ώ Ανυσία σεμνή, καί χαίρουσα ήθλησας, αίγλη δέ απαθείας, λαμπρυνθείσα Μελάνη, ήστραψας εν τώ κόσμω, αρετών λαμπηδόνας, καί νύν ημίν ιλεούσθε, Χριστόν τόν Κύριον.

Κοντάκιον Ανυσίας Οσιομάρτυρος

Third Tone

Ὠς λυχνία διφωτος, τῇ μυστικῇ φωταυγείᾳ ἀληθῶς πυρσεύετε, τὴν τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίαν, ἄθλησιν, καρποφοροῦσα μὲν Ἀνυσία, ἄσκησιν, ἐνδεδειγμένη δὲ ἡ Μελάνη· διὰ τοῦτο τῆς ἀφθάρτου, καὶ μακαρίας δόξης ἐτύχετε.