20,000 Μάρτυρες έν Νικομηδείᾳ

english ελληνικά
Print

Δεκεμβρίου 28

Ἀπολυτίκιον Των εν Νικομηδεία Δισχιλίων Μαρτύρων

Second Tone

Ἀθλοφόροι Κυρίου, μακαρία ἡ γῆ, ἡ πιανθεῖσα τοὶς αἵμασιν ὑμῶν, καὶ ἅγιαι αἱ σκηναί, αἱ δεξάμεναι τὰ πνεύματα ὑμῶν, ἐν σταδίῳ γὰρ τὸν ἐχθρὸν ἐθριαμβεύσατε, καὶ Χριστὸν μετὰ παρρησίας ἐκηρύξατε, αὐτὸν ὡς ἀγαθὸν ὑπὲρ ἡμῶν ἱκετεύσατε, σωθῆναι δεόμεθα τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Κοντάκιον Των εν Νικομηδεία Δισχιλίων Μαρτύρων

First Tone

Στράτος εν αριθμώ, δισμυρίων Μαρτύρων, ώς άδυτος φυστήρ, ανατέλλει φωτίζων καρδίας κάι νοήματα, ευσεβών διά πίστεως, εξαρθέντες γάρ, θεία στοργή τού Δεσπότου, τέλος άγιον, διά πυρός οι γενναίοι, προθύμως εδέξαντο.

Blessed Feast Day

Share the feast of 20,000 Μάρτυρες έν Νικομηδείᾳ with an icon greeting ecard.

Online Chapel