Παραμονή τῆς Ἐορτής τῶν Χριστουγέννων

english ελληνικά
Εκτύπωση

Δεκεμβρίου 24

Ἀπολυτίκιον Παραμονή Χριστουγέννων

Fourth Tone

Ἀπεγράφετο ποτέ, σὺν τῶ πρεσβύτη Ἰωσήφ, ὡς ἐκ σπέρματος Δαυϊδ, ἐν Βηθλεὲμ ἡ Μαριάμ, κυοφοροῦσα τὴν ἄσπορον κυοφορίαν, Ἐπέστη δὲ καιρὸς ὁ τῆς Γεννήσεως, καὶ τόπος ἣν οὐδεὶς τῶ καταλύματι, ἀλλ' ὡς τερπνὸν παλάτιον τὸ Σπήλαιον, τὴ Βασιλίδι ἐδείκνυτο, Χριστὸς γεννᾶται τὴν πρὶν πεσοῦσαν, ἀναστήσων εἰκόνα.

Κοντάκιον Παραμονή Χριστουγέννων

Third Tone

Ἡ Παρθένος σήμερον, τὸν προαιώνιον Λόγον, ἐν Σπηλαίῳ ἔρχεται, ἀποτεκεῖν ἀπορρήτως, Χόρευε ἡ οἰκουμένη ἀκουτισθεῖσα, δόξασον μετὰ Ἀγγέλων καὶ τῶν Ποιμένων, βουληθέντα ἐποφθῆναι, παιδίον νέον, τὸν πρὸ αἰώνων Θεόν.

Blessed Feast Day

Share the feast of Παραμονή τῆς Ἐορτής τῶν Χριστουγέννων with an icon greeting ecard.

Online Chapel