Οἱ ἐν Κρήτῃ 10 Μάρτυρες

english ελληνικά
Εκτύπωση

Δεκεμβρίου 23

Ἀπολυτίκιον Τωνεν Κρήτη 10 Μαρτύρων

Third Tone

Τὴν πολυθαύμαστον Κρήτην τιμήσωμεν, τὴν ἐξανθήσασαν ἄνθη τὰ τίμια, τοὺς μαργαρίτας τοῦ Χριστοῦ, Μαρτύρων τοὺς ἀκρέμονας. Δέκα γὰρ ὑπάρχοντες, ἀριθμῶ οἱ μακάριοι, δύναμιν μυρίοπλον τῶν δαιμόνων κατήσχυναν, διὸ καὶ τοὺς στεφάνους ἐδέξαντο, Μάρτυρες Χριστοῦ οἱ καρτερόψυχοι.

Κοντάκιον Τωνεν Κρήτη 10 Μαρτύρων

Fourth Tone

Ἑωσφόρος ἔλαμψεν, ἡ τῶν Μαρτύρων, σεβασμία ἄθλησις, προκαταυγάζουσα ἡμῖν, τὸν ἐν Σπηλαίῳ τικτόμενον, ὃν ἡ Παρθένος, ἀσπόρως ἐκύησεν.

Blessed Feast Day

Share the feast of Οἱ ἐν Κρήτῃ 10 Μάρτυρες with an icon greeting ecard.

Online Chapel