Ἰουλιανὴ καί οἱ 630 σύν αὐτῆ

English Ελληνικά Print

Δεκεμβρίου 21

Ἀπολυτίκιον Ιουλιανής και των συναυτή 500 Μαρτύρων

Fourth Tone

Η αμνάς σου Ιησού, κράζει μεγάλη τή φωνή Σέ νυμφίε μου ποθώ, καί σέ ζητούσα αθλώ, καί συσταυρούμαι, καί συνθάπτομαι τώ βαπτισμώ σου, καί πάσχω διά σέ, ως βασιλεύσω συν σοί, καί θνήσκω υπέρ σού, ίνα καί ζήσω εν σοί αλλ' ως θυσίαν άμωμον, προσδέχου τήν μετά πόθου τυθείσάν σοι, Αυτής πρεσβείαις, ως ελεήμων σώσον τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Ιουλιανής και των συναυτή 500 Μαρτύρων

First Tone

Παρθένος παγκαλής, καί περίδοξος Μάρτυς, εδείχθης αληθώς, θείω φίλτρω τρωθείσα, διό αμφοτέρωθεν, διαλάμπουσα ένδοξε, πρός ουράνιον, μετεβιβάσθης νυμφώνα, ικετεύουσα, διά παντός Αληφόρε, υπέρ τών τιμώντων σε.