Σεβαστιανός καί οἱ σύν αὐτῶ

english ελληνικά
Print

Δεκεμβρίου 18

Ἀπολυτίκιον Σεβαστιανού Μάρτυρος και των συν αυτώ μαρτύρων

Fourth Tone

Οι Μάρτυρές σου, Κύριε, εν τή αθλήσει αυτών, στεφάνους εκομίσαντο τής αφθαρσίας, εκ σού τού Θεού ημών, σχόντες γάρ τήν ισχύν σου, τούς τυράννους καθείλον, έθραυσαν καί δαιμόνων, τά ανίσχυρα θράση. Αυτών ταίς ικεσίαις, Χριστέ ο Θεός, σώσον τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Σεβαστιανού Μάρτυρος και των συν αυτώ μαρτύρων

Fourth Tone

Τής ευσεβείας διαπρέπων τώ ζήλω, παρτυρικόν συνασπισμόν συναγείρεις, ών εν τώ μέσω ήστραψας ως άστρον φαεινόν, όθεν καί τοίς βέλεσιν, οίς ετρώθης τό σώμα, τού εχθρού κατέτρωσας, τήν καρδίαν καιρίως, Μεγαλομάρτυς Σεβαστιανέ, όθεν Χριστός σε, ενθέως εδόξασε.

Blessed Feast Day

Share the feast of Σεβαστιανός καί οἱ σύν αὐτῶ with an icon greeting ecard.

Online Chapel