Σεβαστιανός καί οἱ σύν αὐτῶ

English Ελληνικά Print

Δεκεμβρίου 18

Apolytikion of Martyrs Sebastian & Companions

Fourth Tone

Οι Μάρτυρές σου, Κύριε, εν τή αθλήσει αυτών, στεφάνους εκομίσαντο τής αφθαρσίας, εκ σού τού Θεού ημών, σχόντες γάρ τήν ισχύν σου, τούς τυράννους καθείλον, έθραυσαν καί δαιμόνων, τά ανίσχυρα θράση. Αυτών ταίς ικεσίαις, Χριστέ ο Θεός, σώσον τάς ψυχάς ημών.

Kontakion of Martyrs Sebastian & Companions

Fourth Tone

Τής ευσεβείας διαπρέπων τώ ζήλω, παρτυρικόν συνασπισμόν συναγείρεις, ών εν τώ μέσω ήστραψας ως άστρον φαεινόν, όθεν καί τοίς βέλεσιν, οίς ετρώθης τό σώμα, τού εχθρού κατέτρωσας, τήν καρδίαν καιρίως, Μεγαλομάρτυς Σεβαστιανέ, όθεν Χριστός σε, ενθέως εδόξασε.