Διονύσιος ὁ Ζακύνθινός

English Ελληνικά Print

Δεκεμβρίου 17

Apolytikion of Dionysios of Zakynthos

First Tone

Τής Ζακύνθου τόv γόνον καί Αιγίvης τόν πρόεδρον, τόv φρουρόν μονής τώv Στροφάδωv, Διοvύσιοv άπαντες, τιμήσωμεv συμφώνως οι πιστοί, βοώντες πρός αυτόν ειλικριvώς, σαίς λιταίς τούς τήv σήν μνήμην επιτελούντας σώζε καί βοβώντάς σοι, Δόξα τώ σέ δοξάσαντι Χριστώ, δόξα τώ σέ θαυμαστώσαντι, δόξα τώ δωρησαμένω σε ημίv, πρέσβυν ακοίμητον.

Kontakion of Dionysios of Zakynthos

Third Tone

Εορτάζει σήμερον, τών Ζακυνθίων η πόλις, εορτήν χαρμόσυvοv, σύν τή μοvή τώv Στροφάδωv, Αίγιναν, τήν εv Κυκλάσι προσκαλουμένη, άσμασιv, αξιοχρέως συνευφημήσαι, καί φαιδρώς πανηγυρίσαι, τό κοινόν κλέος, νύv Διονύσιον.

Blessed Feast Day

Share the feast of Διονύσιος ὁ Ζακύνθινός with an icon greeting ecard.