Προφήτου Δανιήλ, καί τῶν Ἁγίων Τριῶν Παίδων Ἀνανίου, Ἀζαρίου καί Μισαήλ

english ελληνικά
Print

Δεκεμβρίου 17

Ἀπολυτίκιον Δανιήλ Προφήτου και 3 Παίδων

Second Tone

Μεγάλα τὰ τῆς πίστεως κατορθώματα! ἐν τῇ πηγὴ τῆς φλογός, ὡς ἐπὶ ὕδατος ἀναπαύσεως, οἱ ἅγιοι τρεῖς παϊδες ἠγάλλοντο, καὶ ὁ Προφήτης Δανιήλ, λεόντων ποιμήν, ὡς προβάτων ἐδείκνυτο, Ταὶς αὐτῶν ἱκεσίαις, Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς.

Κοντάκιον Δανιήλ Προφήτου και 3 Παίδων

Third Tone

Καθαρθεῖσα Πνεύματι, ἡ καθαρά σου καρδία, προφητείας γέγονε, φαεινοτάτης δοχεῖον, βλέπεις γὰρ ὡς ἐνεστῶτα τὰ μακρὰν ὄντα, λέοντας, ἀποφιμοῖς δὲ βληθείς ἐν λάκκῳ, διὰ τούτό σε τιμῶμεν, προφήτα Μάκαρ, Δανιὴλ Ἔνδοξε.

Online Chapel