Δανιήλ καί οἱ 3 Παῖδες

English Ελληνικά Print

Δεκεμβρίου 17

Ἀπολυτίκιον Δανιήλ Προφήτου και 3 Παίδων

Second Tone

Μεγάλα τὰ τῆς πίστεως κατορθώματα! ἐν τῇ πηγὴ τῆς φλογός, ὡς ἐπὶ ὕδατος ἀναπαύσεως, οἱ ἅγιοι τρεῖς παϊδες ἠγάλλοντο, καὶ ὁ Προφήτης Δανιήλ, λεόντων ποιμήν, ὡς προβάτων ἐδείκνυτο, Ταὶς αὐτῶν ἱκεσίαις, Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς.

Κοντάκιον Δανιήλ Προφήτου και 3 Παίδων

Third Tone

Καθαρθεῖσα Πνεύματι, ἡ καθαρά σου καρδία, προφητείας γέγονε, φαεινοτάτης δοχεῖον, βλέπεις γὰρ ὡς ἐνεστῶτα τὰ μακρὰν ὄντα, λέοντας, ἀποφιμοῖς δὲ βληθείς ἐν λάκκῳ, διὰ τούτό σε τιμῶμεν, προφήτα Μάκαρ, Δανιὴλ Ἔνδοξε.

Blessed Feast Day

Share the feast of Δανιήλ καί οἱ 3 Παῖδες with an icon greeting ecard.