Δανιήλ ὁ Στυλίτης

English Ελληνικά Print

Δεκεμβρίου 11

Ἀπολυτίκιον Δανιήλ Στυλίτης

First Tone

Υπομονής στύλος γέγονας, ζηλώσας τούς προπάτορας Όσιε, τόν Ιώβ εν τοίς πάθεσι, τόν Ιωσήφ εν τοίς πειρασμοίς, καί τήν τών Ασωμάτων πολιτείαν, υπάρχων εν σώματι, Δανιήλ Πατήρ ημών Όσιε, πρέσβευε Χριστώ τώ Θεώ, σωθήναι τάς ψυχάς ημών.