Σάβας ὁ Ἡγιασμένος

English Ελληνικά Print

Δεκεμβρίου 5

Ἀπολυτίκιον Σάββα Ηγιασμένου

Plagal of the Fourth Tone

Ταίς τών δακρύων σου ροαίς, τής ερήμου τό άγονον εγεώργησας, καί τοίς εκ βάθους στεναγμοίς, εις εκατόν τούς πόνους εκαρποφόρησας, καί γέγονας φωστήρ, τή οικουμένη λάμπων τοίς θαύμασι, Σάββα Πατήρ ημών, Όσιε, Πρέσβευε Χριστώ τώ Θεώ, σωθήναι τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Σάββα Ηγιασμένου

Plagal of the Fourth Tone

Ὡς ἀπὸ βρέφους τῶ Θεῷ θυσία ἄμωμος, προσενεχθεὶς δι' ἀρετῆς, Σάββα μακάριε, τῶ σὲ πρὶν γεννηθῆναι ἐπισταμένω, ἐχρημάτισας Ὁσίων ἐγκαλλώπισμα, πολιστὴς τε τῆς ἐρήμου ἀξιέπαινος, διὸ κράζω σοί, Χαίροις Πάτερ ἀοίδιμε.

Blessed Feast Day

Share the feast of Σάβας ὁ Ἡγιασμένος with an icon greeting ecard.