Ἱερομάρτυρος Σεραφείμ, Ἐπισκόπου Φαναρίου

english ελληνικά
Print

Δεκεμβρίου 4

Ἀπολυτίκιον Σεραφεὶμ Νεομάρτυς

First Tone

Τών Αγράφων τόν γόνον, Φαναρίου τόν πρόεδρον, καί Μονής Κορώνης το κλέος Σεραφείμ ευφημήσωμεν, αθλήσας γάρ λαμπρώς υπερ Χριστού, θαυμάτων επομβρίζει δωρεάς, καί λυτρούται νοσημάτων φθοροποιών, τούς πίστει ανακράζοντας, δόξα τώ δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τώ σέ θαυμαστώσαντι, δόξα τώ ενεργούντι διά σου, πάσιν ιάματα.

Κοντάκιον Σεραφεὶμ Νεομάρτυς

Plagal of the Fourth Tone

Τής Εκκλησίας τών αστέρα τών νεόφωτον, καί Φαναρίου τόν ποιμένα τόν θεόκριτον, ανυμνήσωμεν εν άσμασι θεοφθόγγοις, ανατείλας γάρ εσχάτως δι' αθλήσεως, καταυγάζει Ορθοδόξων τά πληρώματα, χαίροις λέγοντα, Σεραφείμ αξιάγαστε.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἱερομάρτυρος Σεραφείμ, Ἐπισκόπου Φαναρίου with an icon greeting ecard.

Online Chapel