Ναούμ Προφήτης

English Ελληνικά Print

Δεκεμβρίου 1

Apolytikion of Prophet Nahum

Second Tone

Τού Προφήτου σου Ναούμ τήν μνήμην, Κύριε, εορτάζοντες, δι' αυτού σε δυσωπούμεν, Σώσον τάς ψυχάς ημών.

Kontakion of Prophet Nahum

Fourth Tone

Ως πυρσός ακοίμητος Ναούμ Προφήτα, φρυκτωρείς εν πέρασι, δι' αινιγμάτων ιερών, τήν τών μελλόντων αλήθειαν, ών τάς εκβάσεις ορώντες τιμώμέν σε.