Ναούμ Προφήτης

English Ελληνικά Print

Δεκεμβρίου 1

Ἀπολυτίκιον Ναούμ Προφήτου

Second Tone

Τού Προφήτου σου Ναούμ τήν μνήμην, Κύριε, εορτάζοντες, δι' αυτού σε δυσωπούμεν, Σώσον τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Ναούμ Προφήτου

Fourth Tone

Ως πυρσός ακοίμητος Ναούμ Προφήτα, φρυκτωρείς εν πέρασι, δι' αινιγμάτων ιερών, τήν τών μελλόντων αλήθειαν, ών τάς εκβάσεις ορώντες τιμώμέν σε.