Παράμονος καὶ Φιλούμενος

english ελληνικά
Εκτύπωση

Νοεμβρίου 29

Ἀπολυτίκιον Παραμόνου και Φιλουμένου Μαρτύρων

Fourth Tone

Οι Μάρτυρές σου, Κύριε, εν τή αθλήσει αυτών, στεφάνους εκομίσαντο τής αφθαρσίας, εκ σού τού Θεού ημών, σχόντες γάρ τήν ισχύν σου, τούς τυράννους καθείλον, έθραυσαν καί δαιμόνων, τά ανίσχυρα θράση. Αυτών ταίς ικεσίαις, Χριστέ ο Θεός, σώσον τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Παραμόνου και Φιλουμένου Μαρτύρων

Second Tone

Ως στρατευθέντες Χριστῷ διά πίστεως, τάς τοῦ ἐχθροῦ διεκόψατε φάλαγγας, καί νίκης τό στέφος δεξάμενοι, σύν Παραμόνῳ θεόφρον Φιλούμενε, ᾿Αγγέλων ἰσότιμοι ὥφθητε.

Blessed Feast Day

Share the feast of Παράμονος καὶ Φιλούμενος with an icon greeting ecard.

Online Chapel